مجتمع آموزشی زردآلو | وب سایت زرسل

  نام و نام خانوادگی
 
 
  شماره تماس
 
 
  مبلغ قابل پرداخت 680000 تومان
آموزش حسابداری مالیاتی

مالیات های مستقیم - مالیات بر دارایی - مالیات بر درآمد - مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر واردات - مالیات بر مصرف و فروش - اصول اخذ مالیات – مالیات های تکلیفی - اشخاص مشمول مالیات - اشخاص معاف از مالیات - مالیات بر درآمد مشاغل - تکالیف مؤدیان – رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل - معافیت مالیاتی - مراجع حل اختلاف مالیاتی - مالیات اشخاص حقوقی - مالیات بر ارث - گواهی نامه های مالیات بر ارث - محاسبه مالیات بر ارث - مراجع حل اختلاف -جرائم مالیاتی - مراحل صدور گواهی مالیات بر ارث